Reglamentas

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS „PAKO LORENTE“ TAISYKLĖS


I. Įžanga

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendras internetinės parduotuvės, kurios adresas https://www.pakolorente.com, (toliau – Parduotuvė) vykdomo pardavimo klientams, kurie 1964 m. balandžio 23 d. Civilinio kodekso 221 straipsnyje yra apibrėžiami kaip vartotojai, sąlygas, bendrą tvarką ir būdą.
2. Internetinė parduotuvė, kurios adresas https://www.pakolorente.com , yra bendrovės „PAKO LORENTE Chrapkowicz Magiera Sp. J.“, buveinės adresas: 32-650 Kentos (Kęty), J. Kantego g. 47, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (NIP) 549-242-09-04, registracijos numeris (REGON) 121504391, (toliau – Pardavėjas) nuosavybė.
3. Subjektas, kuris pateikė užsakymą interneto svetainėje https://www.pakolorente.com, toliau vadinamas Klientu.
4. Pateikdamas užsakymą interneto puslapyje https://www.pakolorente.com, pirkėjas pareiškia, kad perskaitė Taisykles ir sutinka su visomis jų sąlygomis.
5. Rekvizitai https://www.pakolorente.com puslapyje pateiktiems užsakymams apmokėti: „PAKO LORENTE Chrapkowicz Magiera Sp. J.“, buveinės adresas: 32-650 Kęty, ul. J. Kantego 47, banko sąskaitos numeris 40 1560 0013 2349 3017 1000 0003.

II. Bendrosios nuostatos

1. Visos teisės į Parduotuvę, turtinės ir neturtinės autoriaus teisės, intelektinės nuosavybės teisės į pavadinimą, interneto domeną, Parduotuvės interneto puslapį, taip pat teisės į šablonus, formas ir logotipus priklauso Pardavėjui, naudotis šiomis teisėmis galima tik Taisyklėse numatyta tvarka ir tik gavus Pardavėjo leidimą.
2. Pardavėjas suteikia galimybę naudotis internetine parduotuve internetu ir Parduotuvės interneto puslapyje kaip ryšių ir informacinės sistemos ir kompiuterinės sistemos ištekliais.
3. Pardavėjas pasilieka teisę skelbti Parduotuvės interneto puslapyje reklaminius turinius apie siūlomas prekes, taip pat apie trečiųjų asmenų prekes ir paslaugas, interneto tinkle naudojamomis formomis.
4. Klientams arba tretiesiems asmenims draudžiama naudoti Parduotuvę arba Parduotuvės puslapį neužsakytai komercinei informacijai siųsti.
5. Naudojimasis Parduotuve reiškia kiekvieną Kliento veiksmą, kuriuo Klientas siekia susipažinti su Parduotuvės puslapyje skelbiamais turiniais.
6. Naudotis Parduotuve galima tik Taisyklėse numatyta tvarka ir apimtimi.
7. Pardavėjas labai stengsis siekdamas, kad naudotis Parduotuve būtų galima, naudojant visas populiarias interneto naršykles, operacines sistemas, kompiuterių ir interneto ryšio tipus. Pardavėjas negarantuoja, kad kiekvienas interneto pirkėjo turimas kompiuterinės įrangos konfigūracijos variantas užtikrins galimybę naudotis internetine parduotuve.
8. Norėdamas pateikti užsakymą Parduotuvėje ir pasinaudoti Parduotuvės interneto puslapiuose siūlomomis paslaugomis, Klientas turi turėti veikiančią elektroninio pašto dėžutę.
9. Klientas turi teisę naudoti Parduotuvės išteklius tik savo reikmėms. Draudžiama naudoti Parduotuvės išteklius ir funkcijas komercinei veiklai arba tokiai Kliento veiklai, kuri prieštarautų Pardavėjo interesams.
10. Parduotuvės interneto puslapyje pateikta informacija nėra pasiūlymas, kuris numatytas Civiliniame kodekse. Ji tik skatina Klientus teikti pasiūlymus.
11. Pardavėjas pareiškia, kad interneto viešumas ir naudojimasis elektroninėmis paslaugomis gali būti pavojingas Klientų duomenims, kuriuos nekompetentingi asmenys gali pakeisti ir jais pasinaudoti, todėl Klientai turi naudoti atitinkamas technines priemones, kurios sumažins minėto pavojaus riziką. Ypač jie turi naudoti antivirusines ir interneto vartotojų tapatybę apsaugančias programas. Pardavėjas niekada neprašo Kliento nurodyti jam slaptažodį bet kokia forma.

III. Kliento paskyra

1. Kiekvienas Klientas turi teisę susikurti ir naudoti individualią platformą, kurią Pardavėjas jam suteikia (toliau – Paskyra). Norėdamas susikurti Kliento Paskyrą, jis turi užsiregistruoti.
2. Užsisakinėti prekes interneto parduotuvėje galima ir neužsiregistravus.
3. Norint tinkamai naudotis Paskyra, būtina interneto naršyklėje įjungti slapukus. Slapukai skirti Parduotuve besinaudojančio asmens (toliau – Vartotojas) sesijai palaikyti, prisijungus prie Paskyros. Vėliau slapukus galima ištrinti, pasinaudojus atitinkama interneto naršyklės funkcija arba kita programine įranga. Daugiau informacijos apie slapukus pateikta Taisyklių XII skyriuje.
4. Norėdamas užsiregistruoti, Klientas turi užpildyti Pardavėjo internetinės parduotuvės puslapyje pateiktą registracijos formą ir užpildytą registracijos formą nusiųsti elektroniniu paštu Pardavėjui, pasirinkęs registracijos formoje atitinkamą funkciją. Registracijos metu Klientas susikuria individualų slaptažodį (raidžių ir skaitmenų seką, kurią pasirenka Klientas registruodamasis internetinėje parduotuvėje, naudojamą siekiant apsaugoti prieigą prie Kliento Paskyros internetinėje parduotuvėje).
5. Registracijos forma pildoma tokia tvarka:
a. Klientas turi užpildyti visus registracijos formos laukus, nebent laukas nėra privalomas;
b. registracijos formoje pateikiama informacija tik apie Klientą ir tik tikra informacija, Klientas atsako už registracijos formoje pateiktos informacijos tikrumą;
c. Klientas turi perskaityti Taisykles ir patvirtinti, kad su jomis sutinka, žymėdamas atitinkamą registracijos formos lauką;
d. Klientas turi sutikti su registracijos formoje pateiktų asmens duomenų tvarkymu tam, kad būtų galima teikti paslaugas pagal sutartis, sudarytas Taisyklėse numatyta tvarka (Asmens duomenų apsaugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
6. Išsiųsdamas užpildytą registracijos formą, Klientas patvirtina, kad:
a. perskaitė Taisykles ir su jomis sutinka;
b. suteikia Pardavėjui teisę tvarkyti registracijos formoje pateiktus jo asmens duomenis tam, kad būtų teikiama Kliento Paskyros tvarkymo paslauga, ir sutinka, kad Pardavėjas jam siųstų registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu informaciją apie Kliento Paskyros techninę priežiūrą;
7. Nusiuntęs užpildytą registracijos formą, Klientas iš karto registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu gauna iš Pardavėjo registracijos patvirtinimą. Nuo to momento yra sudaryta Elektroninio Kliento Paskyros tvarkymo paslaugos sutartis, o Klientas gauna prieigą prie Kliento Paskyros ir gali keisti registracijos formoje nurodytus duomenis, išskyrus prisijungimo vardą (individualų Kliento vardą, kurį jis pats sukūrė, sudarytą iš raidžių, skaitmenų ar kitų simbolių, kuris kartu su slaptažodžiu yra reikalingas kuriant Kliento Paskyrą internetinėje parduotuvėje. Prisijungimo vardas yra Kliento elektroninio pašto adresas.). Klientas gali prisijungti prie Kliento Paskyros internetinėje parduotuvėje ir įrašydamas vietoj prisijungimo vardo nuolatinio kliento kortelės numerį ir vietoj slaptažodžio – nuolatinio kliento kortelės PIN kodą.
8. Klientas turi labai stengtis išsaugoti slaptažodžio slaptumą ir jo nesuteikti tretiesiems asmenims. Kilus įtarimų, kad slaptažodis tapo žinomas nekompetentingam asmeniui, Klientas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui prieinamomis ryšio priemonėmis. Tokiais atvejais Klientas turi nedelsdamas pakeisti slaptažodį, naudodamasis atitinkamomis Kliento Paskyros funkcijomis.
9. Pardavėjas sukuria ir įdiegia apsaugas nuo neteisėto internetinėje parduotuvėje skelbiamo turinio naudojimo, dauginimo ar platinimo. Pardavėjui panaudojus minėtas apsaugas, Klientai įsipareigoja neatlikti jokių veiksmų, siekdami jų nenaikinti ar jas apeiti.

IV. Užsakymų teikimas

1. Užsakymas priimamas vykdyti, jei jis tinkamai pateiktas internetiniame puslapyje https://www.pakolorente.lt/
2. Pateiktas užsakymas galioja 7 dienas. Suėjus šiam terminui, užsakymas automatiškai anuliuojamas, jei nėra apmokėtas, atsiimtas arba įvykdytas.
3. Klientas gali užsakinėti prekes internetinėje parduotuvėje 7 dienas per savaitę ir 24 valandas per parą internetinės parduotuvės svetainėje.
4. Klientas komplektuoja užsakymą, pasirenka jį dominančias prekes ir nuspaudžia šalia atitinkamos prekės esantį mygtuką ĮDĖTI Į KREPŠELĮ internetinėje parduotuvėje. Sukomplektavęs visą užsakymą ir KREPŠELYJE nurodęs pristatymo būdą ir atsiskaitymo formą, Klientas pateikia užsakymą, siųsdamas Pardavėjui užsakymo formą, užpildytą vadovaujantis minėtoje formoje pateikta informacija. Forma išsiunčiama, aktyvavus užsakymo formos lauką SIŲSTI UŽSAKYMĄ IR APMOKĖTI. Prieš kiekvieną užsakymo išsiuntimą Pardavėjui, Klientui rodoma informacinė forma su 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 12 straipsnio fragmentu apie bendrą pasirinktų prekių sumą ir bendrą pasirinktų prekių pristatymo kainą.
5. Užsakymo pateikimas yra Kliento pasiūlymo sudaryti užsakomų prekių pardavimo sutartį pateikimas Pardavėjui.
6. Pardavėjas turi teisę patikrinti pateiktą užsakymą elektroniniu paštu arba telefonu ir jį anuliuoti, kilus pagrįstų abejonių dėl užsakymo įvykdymo.
7. Pateikus užsakymą, Pardavėjas siunčia Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu užsakymo priėmimo patvirtinimą. Užsakymo patvirtinimas reiškia Pardavėjo pareiškimą apie priimtą pasiūlymą.
8. Pagal apmokėtą arba pažymėtą „apmokėti pristatymo metu“ užsakymą Pardavėjas tikrina, ar Kliento užsakytų prekių yra Parduotuvėje. Jei apmokėjimas neatliktas, užsakymo statuso laukelyje rodoma „Laukia apmokėjimo“ ir prekių likutis bus patikrintas tik jas apmokėjus.
9. Jei užsakytų Prekių Parduotuvėje nėra arba nėra galimybės įvykdyti Kliento užsakymo dėl kitų priežasčių, taip pat jei nebus galimybės nupirkti prekių iš Pardavėjo tiekėjų per numatytą užsakymo įvykdymo terminą, Pardavėjas informuos apie tai Klientą elektroniniu paštu arba telefonu.
10. Jei įvykdyti užsakymą nebus įmanoma, Pardavėjas gali Klientui pasiūlyti: . anuliuoti visą užsakymą (Klientui pasirinkus šį variantą, Pardavėjas neprivalo vykdyti užsakymo);
a. anuliuoti užsakymo dalį, kurios neįmanoma įgyvendinti per protingą terminą (Klientui pasirinkus šį variantą, Pardavėjas neprivalo vykdyti tos užsakymo dalies, kurios įvykdyti neįmanoma);
b. padalyti užsakymą ir nustatyti užsakymo dalies, kurios neįmanoma įvykdyti per pirminį terminą, įvykdymo terminą (Klientui pasirinkus šį variantą, prekės bus pristatytos atskiromis siuntomis, Klientas dėl užsakymo padalijimo papildomai už pristatymą mokėti neturės).
11. Jei, patikrinus prekių likutį, paaiškėja, kad prekių yra, Pardavėjas informuoja Klientą elektroniniu paštu apie tai, kad priima užsakymą vykdyti.
12. Internetinėje parduotuvėje šalia prekių nurodytos kainos:
. yra kainos su PVM, nurodytos eurais;
a. neapima pristatymo kainos – apie ją Klientas bus informuotas, pasirinkęs pristatymo būdą;
b. neapima galimų muito mokesčių, jei pristatymo adresas yra už Lenkijos ribų.
13. Galutinė kaina, galiojanti pardavimo sutarties šalims, yra kaina, nurodyta internetinėje parduotuvėje Klientui pateikiant užsakymą.
14. Bendra užsakymo suma nurodoma, Klientui pasirinkus pristatymo būdą ir apmokėjimo formą, paskutiniame pirkimo žingsnyje.
15. Klientas gali rinktis šias atsiskaitymo už prekes formas:
. banko pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą (tokiais atvejais užsakymas bus pradėtas vykdyti, į Pardavėjo banko sąskaitą įplaukus išankstiniams mokėjimui);
a. mokėjimą per „PayU“ arba „przelewy24.pl“ sistemą (tokiais atvejais užsakymas bus pradėtas vykdyti, į Pardavėjo banko sąskaitą įplaukus išankstiniam mokėjimui);
b. grynaisiais pinigais, sumokant tiekėjui prekių pristatymo metu (tokiais atvejais užsakymo vykdymas ir išsiuntimas bus pradėti, Klientui patvirtinus užsakymą).
16. Klientas negali sumokėti už vieną užsakymo dalį iš anksto, o už kitą – pristatymo metu.
17. Klientas gali keisti užsakymą, kol dar negavo iš Pardavėjo elektroniniu paštu informacijos apie prekių išsiuntimą. Klientas gali keisti užsakymo apimtį, anuliuoti visą užsakymą arba jo dalį, keisti pristatymo adresą arba PVM sąskaitoje faktūroje nurodytus duomenis. Klientui įtraukus naujų prekių į užsakymą, kuris jau vykdomas, bet prekės dar neišsiųstos, gali pailgėti užsakymo įvykdymo terminas. Klientui anuliavus visą užsakymą arba užsakymo dalį, jei Klientas sumokėjo už prekes iš anksto, Pardavėjas jam grąžins atitinkamą sumą per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo pakeitimo.
18. Pardavėjas gali internetinės parduotuvės puslapyje paskelbti informaciją apie preliminarų dienų skaičių, reikalingą užsakymui įvykdyti.
19. Užsakytas prekes Klientui pristato tiekėjas užsakymo formoje nurodytu adresu.
20. Prekių išsiuntimo Klientui dieną Klientui elektroniniu paštu siunčiamas patvirtinimas, kad Pardavėjas išsiuntė prekes.
21. Klientas privalo patikrinti įteiktą siuntą tada ir taip, kaip numatyta tokioms siuntoms, tiekėjo darbuotojo akivaizdoje.
22. Klientas turi teisę reikalauti, kad tiekėjo darbuotojas parengtų atitinkamą aktą, jei nustatė siuntos trūkumą ar pažeidimą.
23. Pardavėjas Kliento pageidavimu prie siuntos prideda čekį arba PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytos pristatomos prekės, ir informacinę formą.
24. Tiekėjui nusiuntus užsakytas prekes atgal į internetinę parduotuvę, Pardavėjas susisieks su Klientu elektroniniu paštu arba telefonu ir suderins su Klientu naują pristatymo terminą bei kainą.
25. Parduotuvė pasilieka teisę nevykdyti užsakymo, Klientui nepateikus kontaktų, kuriais galima būtų patvirtinti užsakymą.
26. Parduotuvė išrašo PVM sąskaitas faktūras Kliento pageidavimu. Parduotuvė išrašo PVM sąskaitas faktūras, jei pirkėjas to pageidauja. Remiantis PVM įstatymo 106b straipsnio 5 dalimi, PVM sąskaita faktūra pagal čekį gali būti išrašoma tik tais atvejais, kai pardavimo čekyje nurodytas pirkėjo PVM kodas. Norėdamas gauti PVM sąskaitą faktūrą pagal čekį, Klientas įsipareigoja pateikdamas užsakymą užpildyti formą įmonėms ir nurodyti PVM kodą.

V. Pristatymo sąlygos.

1. Parduotuvė siunčia prekes Lenkijoje ir į pasirinktas ES šalis.
2. Naujausia informacija apie pristatymo kainas ir vežėjus pateikta čia.
3. Parduotuvė įsipareigoja prekes išsiųsti kuo greičiau 1 punkte numatyta tvarka.

VI. Prekių grąžinimo tvarka.

1. Pardavėjas prašo Klientų tikrinti siuntos turinį kurjerio akivaizdoje. Nustačius prekių pažeidimų, maloniai prašome parengti kartu su kurjeriu aktą apie kurjerio padarytą žalą ir jį nusiųsti šiuo adresu: „Pako Lorente“, 95-030 Rzgów, Gospodarz 59A, arba pristatyti kitu Kliento pasirinktu būdu. Tačiau aktas nėra privalomas, jei prekės grąžinamos remiantis 2 punktu arba pagal reklamaciją.
2. Pirkėjas turi teisę:
. grąžinti prekes per 14 dienų nuo jų gavimo datos, nenurodydamas grąžinimo priežasties;
a. pateikti prekės reklamaciją.
3. Jei prekės grąžinamos arba pateikiama reklamacija, pirkėjas yra prašomas užpildyti reklamacijos formą. Tačiau tai nėra privaloma sąlyga grąžinant prekes ar pateikiant reklamaciją.
4. Klientui grąžinus prekes arba Parduotuvei priėmus reklamaciją, Parduotuvė grąžina Klientui sumą, kurią sudaro prekių kaina ir prekių siuntimo kaina.
5. Jei Klientas nutraukia sutartį, prekių siuntimo išlaidas apmoka Klientas, jei prekės grąžinamos pagal reklamaciją ir šią reklamaciją pripažinus, prekių siuntimo išlaidas apmoka Parduotuvė. Nepamokėtos siuntos nepriimamos.
6. Klientas gali atsisakyti pardavimo sutarties nenurodydamas priežasties, tik turi pateikti atitinkamą pareiškimą raštu, faksu arba elektroniniu paštu per 14 dienų nuo pristatymo dienos. Šiam terminui įvykdyti pakanka išsiųsti pareiškimą iki jo pabaigos. Atsisakius pardavimo sutarties, sutartis laikoma nesudaryta. Klientas privalo grąžinti nupirktas prekes ne vėliau kaip per 14 dienų. Prekės turi būti grąžintos nepažeistos, nebent pakeitimas buvo būtinas dėl įprasto valdymo.
7. Vartotojas atsako už daiktų vertės sumažėjimą, jei prekės buvo naudojamos kitaip, nei tai būtina, norint nustatyti jų pobūdį, savybes ir veikimą, ir Parduotuvė turi teisę iš Klientui grąžinamos sumos atskaityti sumą, kuri sudaro daikto vertės skirtumą.

VII. Reklamacijos

1. Reklamacijos tipai:
. reikalavimas prekės būklę priderinti prie sutartyje numatytos būklės nemokamai remontuojant arba pakeičiant į naują prekę,
a. reikalavimas atitinkamai sumažinti kainą arba nutraukti sutartį ir grąžinti sumokėtą kainą.
2. Jei Parduotuvė gavo Kliento reikalavimą priimti reklamaciją ir šio reikalavimo neįvykdė per 14 dienų, laikoma, kad reklamacija pripažinta pagrįsta.
3. Klientas praranda teisę į reklamaciją, jei per du mėnesius nuo nustatymo, kad prekė neatitinka sutartyje numatytų sąlygų, nepranešė apie tai Parduotuvei. Šiam terminui įvykdyti pakanka išsiųsti pranešimą iki jo pabaigos.
4. Parduotuvė atsako už prekės neatitikimą sutartyje numatytoms sąlygoms tik tais atvejais, kai tokie neatitikimai buvo nustatyti ne vėliau nei per dvejus metus nuo prekės išdavimo Klientui. Prekę pakeitus, šis terminas skaičiuojamas iš naujo.
5. Tam, kad prekės reklamacija būtų nagrinėjama, Klientas privalo nusiųsti arba atnešti prekę kartu su pirkimo dokumentu, jei tai įmanoma. Prekę, dėl kurios teikiama reklamacija, Klientas turi atnešti arba nusiųsti Pardavėjo adresu. Pardavėjas, pripažinęs reklamaciją, grąžina Klientui dokumentuotas prekės siuntimo išlaidas.
6. Išnagrinėjęs reklamaciją Kliento naudai, Pardavėjas suremontuos arba pakeis prekę, dėl kurios teikiama reklamacija, kokybiška preke, sumažins kainą arba, Klientui atsisakius sutarties, grąžins visą prekės kainą per 14 dienų.
7. Reklamacija nepriimama, jei prekė yra pažeista mechaniškai arba turi trūkumų dėl nepriežiūros ar netinkamos priežiūros.
8. Vartotojas gali pasinaudoti neteisminiu reklamacijų nagrinėjimo ir reikalavimų įvykdymo būdu. Norėdamas pasinaudoti galimybe ginčą dėl internetu įsigytų prekių išspręsti taikiai, Vartotojas gali pateikti skundą, pvz., Bendrijos interneto platformoje ODR, adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. Garantija

1. Pardavėjo parduodamoms prekėms atitinkamos prekės gamintojas ar platintojas gali taikyti garantiją.
2. Parduotuvė jokioms parduodamoms prekės garantijos nesuteikia.
3. Jei platintojas ar gamintojas taiko prekei garantiją, Klientas gali teikti reklamaciją dėl šios prekės trūkumų:
. naudodamasis teisėmis pagal suteiktą garantiją. Tokiais atvejais Klientas privalo pateikti reklamaciją tiesiogiai garantui, Pardavėjas yra tik tarpininkas, kuris perduoda pateiktą reklamaciją. Klientas savo nuožiūra gali kreiptis tiesiogiai į garantinio aptarnavimo įmonę arba į Pardavėją.
a. naudodamasis Kliento teisėmis Pardavėjo atžvilgiu, atsižvelgdamas į prekės neatitikimą sutartyje numatytoms sąlygoms.

IX. Pinigų grąžinimas

1. Parduotuvė grąžina Klientams pinigus per 14 dienų šiais atvejais:
. Klientui atsisakius užsakymo arba jo dalies, kai užsakymas apmokėtas iš anksto, prieš pradėjus jį vykdyti (tokiais atvejais grąžinama atitinkama kainos dalis);
a. Klientui, kuris yra Vartotojas, atsisakius sutarties per 14 dienų;
b. sumažinus kainą arba atsisakius sutarties, kai reklamacija priimta.
2. Parduotuvė grąžina pinigus tokia pat mokėjimo forma, kokią naudojo vartotojas, nebent vartotojas aiškiai sutiko, kad pinigai būtų grąžinti kitaip: . jei Klientas sumokėjo iš anksto banko pavedimu, Pardavėjas grąžina pinigus į Kliento banko sąskaitą;
a. jei Klientas sumokėjo prekių pristatymo metu, Parduotuvė grąžina pinigus pašto perlaida arba pavedimu į Kliento banko sąskaitą, prieš tai suderinusi su Klientu pinigų grąžinimo formą ir paprašiusi Kliento pateikti duomenis banko pavedimui ar pašto perlaidai atlikti.
3. Parduotuvė neatsako už negrąžintus pinigus arba pavėluotą grąžinimą, jei, neatsižvelgiant į Klientui elektroniniu paštu nusiųstą prašymą, Klientas nepateikia Parduotuvei reikalingų duomenų arba jei atsakymas į prašymą yra neišsamus ir dėl to negalima grąžinti pinigų. Parduotuvė taip pat neatsako už negrąžintus pinigus arba pavėluotą grąžinimą, jei Klientas pateikė klaidingus duomenis, reikalingus banko pavedimui arba pašto perlaidai atlikti. Tokiais atvejais pinigai bus grąžinti iš karto, kai tik iš Kliento bus gauti minėti duomenys.

X. Atsakomybė

1. Parduotuvė įspėja, kad galimi elektroninių paslaugų ir naudojimosi internetine parduotuve sutrikimai ar pertraukos dėl šių priežasčių:
. kai atliekamas Pardavėjo ryšio ir informacijos sistemos ar programinės įrangos keitimas, atnaujinimas, išplėtimas ar priežiūra;
a. dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, trečiųjų asmenų veiksmų ar aplaidumo (nepriklausomų nuo Parduotuvės).
2. Parduotuvė atsako už sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą.
3. Parduotuvė neatsako už tai, kad naudotis internetine parduotuve tapo neįmanoma arba sudėtinga dėl Kliento kaltės, ypač už tai, kad Klientas pametė savo slaptažodį arba jis tapo žinomas (taip pat dėl Kliento kaltės) tretiesiems asmenims. Tačiau Parduotuvė atsako, kad Klientas pametė savo slaptažodį arba jis tapo žinomas tretiesiems asmenims dėl Parduotuvės kaltės arba dėl priežasčių, už kurias atsako Parduotuvė.
4. Parduotuvė neatsako už žalas, padarytas Kliento veiksmais ar aplaidumu, ypač Klientui naudojantis internetine parduotuve teisės aktams ir šioms Taisyklėms prieštaraujančiu būdu.
5. Išskirtinis Parduotuvės atsakomybės šaltinis yra šios Taisyklės ir besąlygiškai privalomi teisės aktai.

XI. Asmens duomenų apsauga

1. Norint pasinaudoti Pardavėjo siūlomomis paslaugomis internetinėje parduotuvėje, pateikti užsakymą Parduotuvėje, susikurti Paskyrą, užsisakyti naujienlaiškį, reikia užpildyti atitinkamą formą. Joje reikia nurodyti atitinkamus asmens duomenis. Taip pat, susirašinėjant su Pardavėju, gali tekti nurodyti asmens duomenis tam, kad Pardavėjas galėtų pateikti atsakymą.
2. Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas, norint pasinaudoti minėtomis Parduotuvės paslaugomis. Nepateikus šių asmens duomenų, nebus įmanoma suteikti paslaugų.
3. Visi asmens duomenys, kuriuos Vartotojas įrašo į registracijos formą, kontaktinę formą, naujienlaiškio užsakymo formą arba pateikia susirašinėdamas su Pardavėju, yra tvarkomi laikantis Lenkijos teisės aktų, ypač 1997-08-29 Asmens duomenų apsaugos įstatymo ir 2002-07-18 Elektroninių paslaugų įstatymo reikalavimų. Nuo 2018-05-25 asmens duomenys bus tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau vadinamo BDAR, reikalavimų.
4. Asmens duomenų valdytojas yra Pardavėjas.
5. Pardavėjas gali pavesti surinktų asmens duomenų tvarkymą kitam subjektui pagal su juo sudarytą asmens duomenų tvarkymo patikėjimo sutartį.
6. Jei paskyra sukuriama socialiniame tinkle „Facebook“, servise „PayPal“ arba „Google+“, Pardavėjas gaus prieigą prie kai kurių Vartotojo asmens duomenų, pateiktų minėtuose servisuose sukurtose jo paskyrose, pagal tuose servisuose galiojančias privatumo politikas.
7. Pardavėjas informuoja, kad asmens duomenų gavėjai bus subjektai, kurie užtikrina serviso prieglobą, rūpinasi jo saugumu, turi tam teisę pagal atskirus teisės aktus, valstybės institucijos, reklamos davėjai, mokėjimo operatoriai, kurjeriai ir paštas, kurie pristato Parduotuvėje nupirktas prekes, puslapio lankymo analizavimo įrankių tiekėjai, vykdantys rinkodarą, siunčiantys naujienlaiškius, susirašinėjantys iš internetinės parduotuvės lygmens.
8. Vartotojas turi teisę matyti savo asmens duomenis, juos tikrinti ar taisyti, taip pat pašalinti, siųsdamas Pardavėjui atitinkamą reikalavimą.
9. Nuo 2018-05-25 Vartotojas taip turės teisę apriboti asmens duomenų naudojimą ir teisę perkelti asmens duomenis. Jei asmens duomenys bus tvarkomi prieštaraujant teisės reikalavimams, Vartotojas turės teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.
10. Nuo 2018-05-25 Vartotojas taip pat turės teisę uždrausti tvarkyti asmens duomenis, įskaitant tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.
11. Pardavėjas tvarko ir naudoja vartotojų asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kokiais tai būtina Parduotuvės paslaugoms įvykdyti ir rinkodaros tikslais, t. y. reklamuojant Pardavėją ir jo paslaugas.
12. Asmens duomenų teisės pagrindas nuo 2018-05-25 bus BDAR 6 straipsnio 1 dalies b, c ir f punktai. Pardavėjo teisės interesas yra savo paslaugų rinkodara.
13. Pardavėjas pagal Vartotojo papildomą ir neprivalomą sutikimą turi teisę siųsti jam jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba mobiliojo telefono numeriu rinkodaros informaciją. Minėtą sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti. Vartotojui suteikus tokį sutikimą, asmens duomenų tvarkymo teisės pagrindas bus taip pat 2002-07-18 Elektroninių paslaugų įstatymo 10 straipsnis ir 2004-07-16 Telekomunikacijų įstatymo 172 straipsnis.
14. Asmens duomenys bus tvarkomi tiek laiko, kiek reikia Pardavėjo paslaugoms Vartotojui suteikti, o baigus teikti paslaugas – tiek laiko, kiek reikia įrodyti, kad Pardavėjas įsipareigojimus Vartotojui įvykdė tinkamai. Šis laikotarpis atitinka reikalavimų senaties terminą. Asmens duomenys rinkodaros tikslais bus tvarkomi tiek laiko, kiek Pardavėjas vykdys rinkodarą, arba kol Vartotojas uždraus toliau tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslais arba atšauks sutikimą gauti rinkodaros informaciją elektroniniu paštu arba mobiliuoju telefonu.

XII. Privatumo politika ir slapukai

1. Pardavėjas naudoja slapukus – nedideles tekstines informacijas, įrašomas galutiniame Vartotojo įrenginyje (pvz.: kompiuteryje, planšetėje ar išmaniajame telefone). Slapukai gali būti nuskaitomi Pardavėjo ar kitų subjektų ryšio ir informacijos sistemos.
2. Pardavėjas naudoja tiek vidinius slapukus, t. y. iš serviso, tiek išorinius, t. y. iš kitų subjektų.
3. Pardavėjas saugo slapukus galutiniame Vartotojo įrenginyje, tada gauna prieigą prie juose esančios informacijos statistikos tikslais, siekdamas priderinti serviso turinius prie Vartotojo poreikių, rinkodaros, reklamos tikslais, siekdamas tvarkyti anketinius klausimus ir užtikrinti tinkamą serviso veikimą, ypač išlaikyti sesiją prisijungus.
4. Pardavėjas informuoja Vartotojus apie galimybę taip konfigūruoti interneto naršyklę, kad nebūtų galima slapukų įrašyti galutiniame Vartotojo įrenginyje.
5. Pardavėjas nurodo, kad Vartotojas slapukus gali pašalinti, Pardavėjui juos įrašius, naudodamas atitinkamas interneto naršyklės funkcijas, tam skirtas programas arba naudodamasis atitinkamais Vartotojo operacinės sistemos įrankiais.
6. Toliau pateiktos nuorodos, kaip populiariausiose interneto naršyklėse galima pašalinti slapukus:
o „Firefox“: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
o „Opera“: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
o „Internet Explorer“: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
o „Chrome“: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
7. Be to, Pardavėjas informuoja Vartotojus, kad pakeitus interneto naršyklės konfigūraciją taip, kad slapukai negalėtų būti įrašomi galutiniame Vartotojo įrenginyje, gali būti neįmanoma pasinaudoti visomis paslaugomis. Panašiai gali atsitikti, ištrynus slapukus paslaugos teikimo metu. Vartotojui gali nepavykti prisijungti prie Parduotuvės arba sesija po prisijungimo gali nutrūkti.

I. Baigiamosios nuostatos
1. Pardavėjas stengiasi, kad interneto puslapyje https://www.pakolorente.com pateikta informacija būtų tiksli. Tačiau įspėjame, kad atnaujinant interneto servisą https://www.pakolorente.com gali įvykti klaidų.
2. Šiose Taisyklėse nepaminėtais klausimais bus vadovaujamasi Civiliniu kodeksu ir atitinkamais viešai taikomais teisės aktais.
3. Taisyklės galioja nuo jų paskelbimo internetinės parduotuvės puslapyje.
4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Taisykles. Pakeitimas įsigalioja per Pardavėjo nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 dienos nuo pakeistų Taisyklių paskelbimo, o sandoriai, pradėti vykdyti dar prieš įsigaliojus pakeistoms Taisyklėms, bus vykdomi buvusia tvarka. Pirkėjas, pirmą kartą prisijungdamas prie Kliento Paskyros, skaičiuojant nuo pakeistų Taisyklių įsigaliojimo momento, bus informuotas apie tokius pakeitimus ir galimybę sutikti su jų sąlygomis. Sutikimu su pakeistų Taisyklių sąlygomis laikomas atitinkamos informacijos apie pakeistas Taisykles vietos pažymėjimas, net jei tai vyktų neprisijungus. Nesutikus su pakeistų Taisyklių sąlygomis, sutartis su Pardavėju nutraukiama.
5. Apie pakeistų Taisyklių turinį Pardavėjas kiekvieną Klientą informuos, paskelbdamas pagrindiniame Parduotuvės puslapyje pranešimą apie Taisyklių pakeitimą.
6. Kilus klausimų ir atsiradus komentarų dėl Pardavėjo naudojamų sprendimų, išvardytų Taisyklių XI ir XII skyriuose, prašome juos atsiųsti „Pako Lorente“ internetinės parduotuvės adresu: Gospodarz 59a, 95-030 Rzgów, arba el. paštu sklep@pakolorente.com, arba užpildžius kontaktinę formą, kurią rasite šiuo adresu: https://www.pakolorente.com/contact-pol.html

Šioje svetainėje slapukai naudojami siekiant tinkamai teikti paslaugas, taip pat statistiniais ir komerciniais tikslais. Daugiau informacijos apie privatumo politiką
Uždaryti
pixel